ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است

خوشنویسی با خودکار

دوره های خوشنویسی با خودکار

دوره های خوشنویسی با خودکار 

ما به شما یاد می دهیم که چگونه با خودکار معمولی به زیبایی خوشنویسی کنید که هر بیننده ای را به اشتباه بیاندازد که این خط با خودنویس نوک پهن یا با قلم خوشنویسی ریز نوشته شده است.اجرای ضخامتهادرخوشنویسی باخودکارالزامی می باشد.مابه شمایادمی دهیم که چگونه بانوک خودکار خوددر 4 ضخامت خوشنویسی نمایید.برای این امرچندین دوره درنظرگرفته شده است دوره یک ودو شما یادمی گیریدکه چگونه شکل صحیح حروف واندازه آنها-خط زمینه-تناسبات فاصله ها-ترکیبها رارعایت نماییدکه این دودوره در واقع خط تحریراست وازدوره سوم تاششم شمااجرای ضخامتها رایادمی گیریدکه به خط تحریری شماکیفیت و استحکام بسیاربالایی رامی دهد به تفاوت این دو خط توجه نماییدخط اول تحریر معمولی است خط دوم تحریرپیشرفته(دوره یک و دو )خط سوم خوشنویسی باخودکارمی باشد.

download (4)
صفحات مرتبط
preloader